Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viascorpix scorpix
0256 6488 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viascorpix scorpix
Reposted fromMoonTide MoonTide viascorpix scorpix
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viascorpix scorpix
believe this log
Reposted fromcube cube viascorpix scorpix
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viafajnychnielubie fajnychnielubie
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viawasteland wasteland
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainspirations inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
5929 a9dd
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
5454 1453 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viainspirations inspirations
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz "Sońka"
8545 495c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl