Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun vianoticeable noticeable
4479 8f6d
Odciski robią mu się na ustach od tych papierosów.
Odciski robią mu się na sercu od takich historii.
— Marcin Świetlicki "Odciski"
Reposted fromvigil vigil viapoezja poezja
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafelicka felicka
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viaromantycznosc romantycznosc
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
3816 4c8b 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viascorpix scorpix
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainspirations inspirations
Reposted fromFlau Flau viawasteland wasteland

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viainspirations inspirations
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viainspirations inspirations
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viascorpix scorpix
4347 2545
2426 d4e8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl