Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
0899 f03c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
9417 1deb
Reposted frompeper peper viakoloryzacja koloryzacja
5071 6602
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viairie irie
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaszydera szydera
4403 f6ce
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaszydera szydera
8607 ab39

fuckyeahjessicalange:

Jessica Lange photographed by Antonio Lopez, 1975.

Reposted fromLittleJack LittleJack viatbtf tbtf
2287 aa4f
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
8687 b982
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
6614 ae09 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viaszydera szydera
4865 6b69 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura viairie irie
1952 9c76
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakoloryzacja koloryzacja
2993 d97a
Reposted frommesoute mesoute viainspirations inspirations
6140 090a
Reposted fromuoun uoun viaszydera szydera
6174 ec50
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl