Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viairie irie
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakoloryzacja koloryzacja
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viakoloryzacja koloryzacja
2762 bea8 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
4280 ff38 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
5022 a728 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
5440 209c
6773 7753 500
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk
9234 d336 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
3372 455b 500
Reposted fromerial erial viavertheer vertheer
9268 44f9
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viaszydera szydera
9797 9a75
Reposted fromloverdose loverdose viavertheer vertheer
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viayogimccartney yogimccartney
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viaBeetlebum Beetlebum
4739 5961 500
Reposted fromtwice twice viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl